actieve PBC/PSC/AIH studies UZ Leuven

Plaatsingsdatum: 18-sep-2020

actieve PBC/PSC/AIH studies Hepatologie UZ Leuven

Professor dr. Frederik Nevens heeft ons een overzicht bezorgd van de actieve PBC/PSC/AIH gerelateerde studies van de dienst Hepatologie van het UZ Leuven. Het behoeft geen uitleg dat wij als patiënten er alle baat bij hebben dat de wetenschappers, specialisten en farmaceutische industrie onderzoek voeren naar behandelingen voor onze zeldzame ziekte. Deze studies kunnen echter enkel gevoerd worden als er ook patiënten zijn die zich melden om deel te nemen aan deze studies.

Wat is een klinische studie?

Een klinische studie is een vorm van wetenschappelijk onderzoek bedoeld om betere behandelingen, medische hulpmiddelen en geneesmiddelen voor ziektes te vinden, om bestaande behandelingen te verbeteren, om meer over een ziekte te weten te komen of om ziektes beter te kunnen opsporen. Typisch daarbij is dat dit gebeurt in samenwerking met patiënten of gezonde vrijwilligers. Het initiatief voor een klinische studie kan uitgaan van een academische instelling of een industriële opdrachtgever. Dat is meestal een farmaceutisch bedrijf.

Waarom deelnemen aan een klinische studie?

Vaak is het niet duidelijk welke behandeling de beste is voor een bepaalde ziekte. Om verschillende behandelingen te kunnen vergelijken, is het nodig gegevens van voldoende grote patiëntengroepen te verzamelen. Door deel te nemen, helpt u mee aan de vooruitgang van de geneeskunde, wat in het algemeen belang is van de maatschappij. De resultaten van de studie kunnen in de toekomst patiënten met een gelijkaardige aandoening helpen. Als patiënt kunt u zelf soms voordeel hebben bij een nieuwe behandeling, maar dat is niet altijd het geval. Op basis van alle informatie die u zult krijgen over de klinische studie kunt u vrij beslissen om al dan niet deel te nemen. Heeft U belangstelling voor één van onderstaande studies, neem dan contact op met:

prof. Dr. Frederik Nevens

frederik.nevens@uzleuven.be

tel: +32 16 34 42 99

Wil je meer weten over de aanpak van studies in het UZ Leuven, raadpleeg dan volgende brochure op de website van het UZ Leuven: http://www.uzleuven.be/brochure/700284


Laatste update: 10 december 2021

Klik hier voor meer informatie over de PBC studies

Intercept – 747-213 (Prof.Nevens)

Een fase 2, dubbelblinde, gerandomiseerde, parallelle-groepsstudie ter evaluatie van de werkzaamheid, veiligheid en verdraagbaarheid van obeticholzuur toegediend in combinatie met bezafibraat bij proefpersonen met primaire biliaire cholangitis die onvoldoende respons vertoonden of intolerant waren voor ursodeoxycholzuur

 • ≥ 18 jaar

 • ALP ≥ 1,5 x ULN

 • Stabiele dosis UDCA of intolerant aan UDCA

 • Niet toegelaten: Child-Pugh B of C, ernstige pruritus , galblaasproblematiek (heden of verleden)

 • Dubbelblinde fase gedurende 12 weken (nadien 48 weken extensie) met randomisatie:

  • Bezafibraat 200mg/dag

  • Bezafibraat 400mg/dag

  • OCA 5->10mg/dag + Bezafibraat 200mg/dag

  • OCA 5->10mg/dag + Bezafibraat 400mg/dag

Dr. Falk – RDG-01/PBC (Prof.Nevens)

Dubbelblinde, gerandomiseerde, placebogecontroleerde fase 2, dosisbepalende studie waarin verschillende doses Rhudex-granulaat worden vergeleken met placebo bij de behandeling van primaire biliaire cholangitis

 • 18 – 74 jaar

 • ALP ≥ 1,5 x ULN

 • Stabiele dosis UDCA

 • Niet toegelaten: cirrose, FXR-agonist < 8W voor screening, wijziging dosis fibraten < 8W voor screening

 • Dubbelblinde fase gedurende 12 weken met randomisatie:

  • RhuDex granules 25mg 2x/dag

  • RhuDex granules 50mg 2x/dag

  • RhuDex granules 100mg 2x/dag

  • Placebo

Genfit – GFT505B-319-1 (Prof. van Malenstein)

Een dubbelblinde, gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde studie en open-label lange termijn opvolging om de werkzaamheid en veiligheid van Elafibranor 80 mg te evalueren bij patiënten met primaire biliaire cholangitis met onvoldoende respons of intolerantie voor ursodeoxycholzuur

 • 18 – 75 jaar

 • ALP ≥ 1,67 x ULN

 • Stabiele dosis UDCA of intolerant aan UDCA

 • Leverbiopsie op screening en week 52

 • Niet toegelaten: cirrose, fibraten binnen 2 maanden voor randomisatie

 • Dubbelblinde fase gedurende 1-2 jaar met randomisatie (nadien iedereen Elafibranor gedurende 5j):

  • Elafibranor 80 mg/dag

  • Placebo

Cymabay – CB8025-32048 (prof.Nevens)

Een fase 3 klinische studie ter evaluatie van de veiligheid en het behandelingseffect van seladelpar op cholestase gedurende 12 maanden behandeling in vergelijking met placebo bij proefpersonen met primaire biliaire cholangitis

 • Leverbiopsie bij start en einde studie

 • Dubbelblinde fase gedurende 12 maanden met randomisatie:

  • Seladelpar 10mg/dag

  • Placebo


Genkyotex - GSN000350 (prof. Nevens) – verwacht voorjaar 2022

Een gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde, dubbelblinde, adaptieve fase 2b/3 studie van setanaxib gedurende 52 weken met een verlengingsfase van 52 weken bij patiënten met primaire biliaire cholangitis en verhoogde leverstijfheid (TRANSFORM studie)

 • ≥ 18 jaar

 • ALP ≥ 1,67 x ULN

· Fibroscan ≥ 8,8 kPa

 • Stabiele dosis UDCA of intolerant aan UDCA

 • Fibraten/OCA toegelaten (stabiele dosis > 3 maanden)

· Niet toegelaten: cirrose

· Leverbiopsie: optioneel

· Dubbelblinde fase gedurende 52 weken met randomisatie (1:1:1):

o Setanaxib 1200 mg/dag

o Setanaxib 1600 mg/dag

o Placebo


Klik hier voor meer informatie over de PSC studies

Dr. Falk – NUC-5/PSC (Prof. Nevens)

Dubbelblind, gerandomiseerd, placebogecontroleerd, fase III-onderzoek ter vergelijking van norursodesoxycholinezuur-capsules met placebo bij de behandeling van primaire scleroserende cholangitis

 • 18 – 75 jaar

 • Leverbiopsie < 2 maanden

 • ALP > 1,5 x ULN

 • Totaal bilirubine < 4,0 mg/dL

 • Indien UDCA: stabiele dosis > 3 maanden

 • Indien IBD: coloscopie < 12 maanden voor baseline

 • Dubbelblinde fase gedurende 96 weken met randomisatie:

  • Norursodeoxycholzuur: 500mg (W1-W2), 1000mg (W3-W4), 1500mg (W5-W96)

  • Placebo

Pliant Therapeutics – PLN-74809-PSC 203 (Prof. Nevens) – verwacht voorjaar 2022

Een gerandomiseerde, dubbelblinde, dosisbepalende, placebogecontroleerde fase 2a evaluatie van de veiligheid, verdraagzaamheid en farmacokinetiek van PLN-74809 bij deelnemers met primaire scleroserende cholangitis en vermoeden van leverfibrose (INTEGRIS studie)

· 18 – 75 jaar

 • ALP > 1,5 x ULN

· AST en ALT ≤ 5 x ULN

· Fibroscan ≥ 8 kPa en ≤ 14.4 kPa

· Indien UDCA: stabiele dosis < 25mg/kg/dag

· Indien IBD: coloscopie < 18 maanden voor screening

 • Dubbelblinde fase gedurende 12 weken met randomisatie:

  • PLN-74809 1x/dag

  • Placebo

Klik hier voor meer informatie over de AIH studies

Novartis – CVAY736B2201 (Prof. Nevens)

Een tweedelige gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde, multicentrische dosisbepalende en bevestigende studie ter beoordeling van de veiligheid en doeltreffendheid van VAY736 bij patiënten met auto-immune hepatitis (AIH) die onvolledige respons hebben op of die intolerant zijn voor de standaardbehandeling

 • 18 – 75 jaar

 • Leverbiopsie binnen 6 maanden voor screening

 • Onvolledige respons op OF intolerantie voor standaardbehandeling

 • ALT ≥ 1.5 x ULN

 • Dubbelblinde fase gedurende 52 weken met randomisatie:

  • VAY736 5mg SC/4 weken

  • VAY736 50mg SC/4 weken

  • VAY736 300mg SC/4 weken

  • Placebo (24W), nadien VAY736 150 mg SC/4 weken (28W)

Gebruikte termen


Fase 1

Studie naar de veiligheid van het geneesmiddel, zoals de maximale dosis die kan gegeven worden zonder ernstige bijwerkingen en hoe het medicijn het best kan toegediend worden. Meestal wordt dit bij gezonde vrijwilligers uitgevoerd.

Fase 2

Studie van de werkzaamheid van een nieuw medicijn met verschillende doseringen en toedieningsfrequenties. In deze fase gaat het onderzoek zich ook toespitsen op één bepaalde aandoening.

Fase 3a

Verder onderzoek naar de veiligheid en de werkzaamheid van het medicijn. Er worden vergelijkingen doorgevoerd met placebo en alternatieve behandelingen.

Fase 3b

Ook wel de registratie-studie genoemd, is de finale fase. De gegevens van de vorige onderzoeken worden verzameld en de registratie van het geneesmiddel wordt gestart.

Fase 4

Als een medicijn reeds geregistreerd is, en het wordt ook al voorgeschreven door artsen, wordt bij een grotere groep patiënten het effect op langere termijn verder onderzocht. Zo worden eventuele bijwerkingen die nog niet herkend werden tijdens de voorafgaande studies in kaart gebracht.

Placebogecontroleerde studie

Bij een placebogecontroleerde studie krijgt één groep placebo toegediend. Op deze manier kan aangetoond worden dat een voordeel, ervaren door de groep die het geneesmiddel krijgt, het gevolg is van de werkzame stof in dat geneesmiddel en niet het gevolg van een andere factor. Om te vermijden dat het gedrag van de deelnemers niet beïnvloed wordt door het weten tot welke groep zij behoren, worden deze studies blind uitgevoerd.

Open-label studie

In een studie met een open-label protocol zijn zowel de deelnemers als de onderzoekers op de hoogte van de toegediende behandeling (actieve behandeling of placebo, geneesmiddel A of B).

Blinde studie

Deze term wordt gebruikt in studies met verschillende patiëntengroepen. In een van de groepen kunnen placebo geneesmiddelen zitten. Dat betekent dat die geen werkzame bestanddelen bevatten. Het kan ook zijn dat er meerdere geneesmiddelen in het onderzoek worden opgenomen.

Je weet als patiënt niet welke behandeling je krijgt als je in een blinde studie terecht komt.

Dubbel blinde studie

Zowel arts als patiënt weten niet welke behandeling de patiënt krijgt.

Gerandomiseerde studie

De verdeling van de patiënten over de verschillende groepen gebeurt willekeurig.

Farmacokinetiek

De farmacokinetiek beschrijft het gedrag van het medicijn in het lichaam. De wijze waarop de werkzame stoffen van een medicijn toegediend, opgenomen en weer afgebroken worden in het lichaam. Door deze processen goed in kaart te brengen kan het medicijn op de meest efficiënte en kwalitatieve manier toegepast worden.

Parallelle groepen

In studies met parallelle groepen blijven de patiënten gedurende de gehele studie in de zelfde groep, dit in tegenstelling tot ‘cross-over’ studiegroepen waarbij de deelnemers gedurende verschillende fases van de studie verschillende behandelingen krijgen.

Obeticholzuur: Bestanddeel van Ocaliva

Ursodeoxycholzuur: Is het bestanddeel dat vroeger betrokken werd uit berengal, kortweg UDCA, maar nu synthetisch wordt geproduceerd. Kortweg ook wel eens URSO genoemd.

norursodesoxycholinezuur: is een nieuw medicijn, een variant van de Ursodeoxycholzuur.

Bezafibraat: behoort tot de fibraten. Ze verlagen het vetgehalte in het bloed en verbeteren de verhouding tussen het 'goede' cholesterol (HDL) en het 'slechte' cholesterol (LDL).

Cijfers en letters tussen haakjes zoals (747-401 Intercept) duiden op de benaming van de studie.